Gedragscode korfbalvereniging Swift

Sporten in een veilige omgeving is één van de kernwaarden van Swift. Dit betekent dat wij van al onze vrijwilligers verwachten dat ze een veilige sfeer creëren voor de kinderen waarmee ze werken. Deze gedragscode legt een aantal uitgangspunten vast waarvan we allemaal vinden dat deze belangrijk zijn voor een veilig sportklimaat. Vrijwilligers die met minderjarigen werken ondertekenen deze gedragscode waarmee ze expliciet maken deze regels te zullen volgen.

  1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt.
  2. De vrijwilliger gaat zo om met een jeugdlid dat haar/zijn waardigheid niet wordt aangetast.
  3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is.
  4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen vrijwilliger en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  5. De vrijwilliger raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  6. De vrijwilliger gaat met respect om met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals kleedkamers, etc.
  7. De vrijwilliger beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd.
  8. Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de vertrouwenspersoon.
  9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
  10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de vertrouwenspersoon.

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Indien er bij de vertrouwenspersoon een klacht binnenkomt beoordeelt de vertrouwenspersoon en gaat met de betrokken personen in gesprek. Indien de vertrouwenspersoon acht dat een van de bovenstaande regels is overschreden, of indien de vertrouwenspersoon vindt dat er op een andere wijze grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden, meldt de vertrouwenspersoon dit aan het bestuur.

Indien het bestuur tot de conclusie komt dat één van de bovenstaande regels is overtreden of dat er op andere wijze grensoverschrijdend gedrag plaatsgevonden heeft kan het bestuur een sanctie opleggen. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Download hier de Verklaring gedragscode Swift.